Dr. Yan Li Dr. Wei Zhang Dr. Fei Yuan Dr. Yan Chai
Assistant Professor Associate Professor Lab manager Assistant Professor
Assistant Professor
Dr. Shihua Li Dr. Xiao Qu Ms. Yu Bai Ms. Cuiyan Guo
Assistant Professor Assistant Professor Assistant Research Assistant
   
Dr. Hao Song Dr. Xin Zhao    
Assistant Professor Assistant Professor    

Building 3, NO.1 West Beichen Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China